Toyota logo

Lietošanas noteikumi

https://laluna.lv interneta lapas lietošanas noteikumi

Atverot un lietojot laluna.lv interneta lapu (turpmāk LALUNA), Jūs bez ierobežojumiem un iebildumiem piekrītat šiem noteikumiem. Tādējādi, Jums LALUNA interneta lapa jālieto saskaņā ar šiem noteikumiem un visiem piemērojamajiem likumiem.

Autortiesības © Laluna, SIA

 

 

Saturs

LALUNA interneta lapā ir informācija par LALUNA produkciju un LALUNA reklāmas akcijām. Šajā interneta lapā aprakstītā LALUNA produkti un pakalpojumi tiek piedāvāta tikai Latvijā.

Visai šajā interneta lapā publicētajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs.  Šajā interneta lapā esošā informācija nav juridiski saistoša.

Lai arī LALUNA pastāvīgi cenšas nodrošināt, ka visa šajā interneta lapā esošā informācija ir pareiza, precizitāti garantēt nav iespējams, un LALUNA neuzņemas atbildību par šajā interneta lapā publicētās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pareizību. Šī interneta lapa un visa tajā esošā informācija tiek nodrošināta tieši tāda, kāda tā ir, un bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas.

LALUNA patur tiesības mainīt informāciju saistībā ar modeļiem, aprīkojumu, specifikācijām un pieejamību jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

Paziņojums par autortiesībām, rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesībām.

Uz visu šajā interneta lapā esošo ir attiecināmas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā interneta lapā esošo informāciju, tekstu, attēlus un grafiku atļauts lietot tikai personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem, un tos aizliegts reproducēt, modificēt, pārraidīt, licencēt vai publicēt (pilnībā vai daļēji) jebkādiem nolūkiem bez LALUNA iepriekšējas rakstiskas atļaujas (izņemot skatīšanu).

Lietotājs piekrīt tam, ka LALUNA pēc saviem ieskatiem drīkst anulēt izmantoto materiālu, kā arī pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas nekavējoties dzēst attiecīgos attēlus no savas interneta lapas.

 

Prečzīmes

Visas šajā interneta lapā esošās prečzīmes, logotipi un servisa zīmes ir Laluna, SIA vai trešo personu īpašums. Tās aizliegts lietot, pastāvīgi lejupielādēt, kopēt vai izplatīt jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas LALUNA vai attiecīgās trešās personas atļaujas.

 

Hipersaites

LALUNA interneta lapā var būt hiperteksta saites uz citām interneta lapām, kuras ir pilnībā neatkarīgas no šīs lapas. LALUNA neuzņemas atbildību un negarantē šādās hiperteksta saitēs vai citās interneta lapās esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un visus riskus saistībā ar jebkuras LALUNA interneta lapai piesaistītas citas interneta lapas atvēršanu uzņematies Jūs pats.

 

Atbildības ierobežojums

LALUNA neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, saistītiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kuri radušies vai var rasties saistībā ar LALUNA interneta mājas lapas atvēršanu vai lietošanu, ieskaitot (bet ne tikai) zudumus vai zaudējumus, kuri radušies, vīrusiem ietekmējot Jūsu datoraprīkojumu, kā arī Jums paļaujoties uz LALUNA interneta lapā iegūto informāciju.

 

Noteikumu grozīšana

LALUNA patur tiesības grozīt šos noteikumus jebkurā brīdī atbilstoši situācijai, un Jūs ar šo tiekat aicināts apmeklēt šo lapu un izlasīt lietošanas noteikumus katru reizi, kad apmeklējat šo interneta lapu.

 

Saņemtās atsauksmes

Nosūtot jebkādas atsauksmes par šo LALUNA interneta lapu, Jūs piekrītat, ka LALUNA ir tiesības pilnībā pēc saviem ieskatiem mainīt, bez atlīdzības ievietot vai neievietot saņemtās atsauksmes šajā LALUNA interneta lapā. Laluna, SIA neuzņemas nekādu atbildību par šajā LALUNA interneta lapā publicēto tekstu saturu.