Toyota logo

Pivātuma politika

1. Privātuma politikā lietotie termini

1.1. LALUNA – Laluna, SIA Reģ. Nr.  40203128307, Juridiskā adrese:  Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV-1082.

1.2. VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.3. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

1.4. Personas datu apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.5. Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

1.6. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā Personas datus vai iegūst piekļuvi LALUNA telpām un tajā esošajiem Personas datiem.

1.7. Klients – juridiska vai fiziska persona, kura klātienē vai attālināti, kā arī caur tīmekļa vietni www.laluna.lv, izmanto LALUNA piedāvātos pakalpojumus, tajā skaitā, jaunu un mazlietotu transportlīdzekļu pircēji, servisa pakalpojumu izmantotāji, rezerves daļu pircēji u.c. LALUNA piedāvāto pakalpojumu saņēmēji.

1.8. Sadarbības partneris – juridiska vai fiziska persona, kas sniedz LALUNA atbalstu transportlīdzekļu pārdošanas vai nomas realizācijas procesā.

1.9. Datu subjekts – tieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona, tajā skaitā visi LALUNA Klienti, Sadarbības partneri un to norādītās kontaktpersonas, galvotāji vai pilnvarotās personas.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) ir LALUNA, proti, Laluna, SIA Reģ. Nr.  40203128307, Juridiskā adrese:  Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV-1082 (turpmāk – LALUNA) noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par LALUNA veiktās Personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, Personas datu ieguves avotiem, Personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām Personas datu iegūšanas un apstrādes laikā.

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un Personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

2.2.1. fiziskām personām, proti, LALUNA Klientiem un Sadarbības partneriem, potenciālajiem darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kuras LALUNA piedāvāto pakalpojumu vai sadarbības laikā norādītas kā kontaktpersonas, vai pilnvarotās personas;

2.2.2. juridiskām personām, ja to nosaukums satur fizisku personu datus vai pēc to sniegtās informācijas ir iespējams tieši vai netieši identificēt fizisku personu.

2.3. Privātuma politika ir attiecināma uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz Personas datus (rakstiski, telefoniski, interneta vietnē, papīra formātā vai ar elektroniskā pasta starpniecību, u.c.) un kādās LALUNA iekšējās sistēmās vai formā tie tiek apstrādāti.

3. Informācija par Pārzini

3.1. Pārzinis ir LALUNA: Laluna, SIA , Reģ. Nr.  40203128307, Juridiskā adrese:  Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV-1082,  , elektroniskā pasta adrese: atbalsts@laluna.lv

3.2. Jautājumos, kas saistīti ar LALUNA veikto Personas datu apstrādi, vērsties pie LALUNA kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos, elektroniskā pasta adrese: atbalsts@laluna.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Privātuma politikas 10.2. apakšpunktu.

4. Apstrādāto Personas datu kategorijas, nolūks un tiesiskais pamats

4.1.  Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tajā skaitā, Interneta vietnes www.laluna.lv (turpmāk – Interneta vietne) apmeklētāju, Klientu, kandidātu, kas piesakās uz darba vakanci u.tml.

4.2. Lai apstrādātu Personas datus, LALUNA ir jānosaka Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats.

4.3. LALUNA var apstrādāt Personas datus, balstoties uz kādu no sešiem VDAR 6. pantā noteiktiem tiesiskajiem pamatiem, bet praksē visbiežāk tiek izmantoti turpmāk minētie tiesiskie pamati:

4.3.1. Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta pirmā punkta “a” apakšpunkts);

4.3.2. līguma noslēgšana un izpilde (VDAR 6. panta pirmā punkta “b” apakšpunkts);

4.3.3. ārējos normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (VDAR 6. panta pirmā punkta “c” apakšpunkts);

4.3.4. LALUNA leģitīmo interešu īstenošana (VDAR 6. panta pirmā punkta “f” apakšpunkts).

4.3.4.1. Īstenojot LALUNA leģitīmās intereses, pirms Personas datu apstrāde tiek uzsākta, tiek izvērtētas uzņēmuma intereses attiecībā pret Datu subjekta tiesībām tā, lai LALUNA komerciāla rakstura leģitīmās intereses nebūtu pretrunā ar Datu subjekta interesēm un brīvībām. Minētais tiesiskais pamats tiek izmantos, piemēram, lai vērstos valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs uzņēmuma tiesisko interešu aizsardzībai. Datu subjekts jebkurā brīdī ir tiesīgs lūgt šādi pamatotu datu apstrādi pārtraukt saskaņā ar Privātuma politikas 10.1. apakšpunktu.

4.4. Turpmāk 1.1. Tabulā norādīti gadījumi, kuros LALUNA ir nepieciešamība apstrādāt Jūsu personas datus:

Tabula 1.1.

 

Nolūks

Personas datu kategorija

Tiesiskais pamats

Pakalpojumu sniegšana: Mazlietotu un jaunu transportlīdzekļu pārdošana, pirkuma līguma sastādīšana, noslēgšana un rēķinu izrakstīšana, saziņa ar klientu.

Juridiskas personas dati: uzņēmuma rekvizīti, kontaktpersonas vārds, uzvārds, paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, automašīnas faktiskā lietotāja vārds, uzvārds, elektroniskais vai rakstveida paraksts. 

 

Fiziskas personas dati: Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, personas apliecinoša dokumenta kopija, rakstveida vai elektroniskais paraksts.

      Līgumsaistību izpilde

Pakalpojumu sniegšana: transportlīdzekļu servisa pakalpojumu sniegšana, saziņa ar Klientu, nomas auto nodrošināšana servisa laikā.

Klienta vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, Transportlīdzekļa modelis, valsts reģistrācijas numurs, nobraukums, izvēlētā servisa veids (piemēram, tehniskā apkope, riepu montāža, u.c).

 

      Līgumsaistību izpilde

      Leģitīmās intereses

 

lai nodrošinātu transportlīdzeikļu un servisa pakalpojumu sniegšanas kvalitāti atbilstoši standartiem

Pakalpojumu sniegšana: transportlīdzekļa testa brauciena nodrošināšana Klientam.

Klienta vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, Transportlīdzekļa modelis, valsts reģistrācijas numurs, vadītāja apliecība, rakstveida paraksts.

      Līgumsaistību izpilde

Klientu apkalpošana, citu pakalpojumu sniegšana klientiem:
palīdzība līzinga pieteikuma sagatavošanā transportlīdzekļu iegādes gadījumā, transportlīdzekļa apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana  un citas ar pakalpojumu  nodrošināšanu saistītās darbības.

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasts, Klienta nodarbošanās, paraksts, darba devēja nosaukums, darbības nozare, amats, informācija par to vai Klients ir politisiki nozīmīga persona, informācija par Klienta un tā mājsaimniecības ikmēneša ienākumiem, informācija par Klienta esošajām saistībām, līzinga nosacījumi, u.c. informācija, kas varētu tikt pieprasīta no bankas līzinga pieteikuma iesniegšanas procesā.

      Līgumsaistību izpilde

 

Interneta vietnes darbība:  Interneta vietnes www.laluna.lv darbības, analītikas un funkciju nodrošināšanai, kā arī Interneta vietnes uzlabošanai.

Sīkdatnes un to glabātā informācija. Vairāk informācijai skatīt LALUNA Sīkdatņu politiku.

      Datu subjekta piekrišana

Klientu iesniegto pieteikumu administrēšana: Interneta vietnē atrodamās pieteikuma formas administrēšana, ziņu saņemšana, testa brauciena rezervācija[1] , servisa pieteikuma reģistrēšana un atbildes sniegšana uz norādīto kontaktinformāciju, citos portālos izvietoto sludinājumu (piemēram, ss.com) saņemto pieteikumu administrēšana.

Pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, informācija par pieprasīto pakalpojumu vai piedāvājumu, cita informācija, kas sniegta brīvprātīgi, iesniedzot pieteikumu.

      Leģitīmās intereses

 

LALUNA leģitīmās intereses sazināties ar cilvēkiem un atbildēt uz saņemtajiem jautājumiem un pieprasījumiem.

 

Mārketinga aktivitāšu īstenošana: digitālā mārketinga īstenošana, tajā skaitā, sociālo tīklu reklāmu izvietošana atbilstoši vēlamai auditorijai, e-pasta mārketinga īstenošanai (esošo, bijušo klientu un interesantu informēšana par jaunumiem un aktualitātēm, īpašiem piedāvājumiem), SMS mārketinga īstenošana.

Klienta vai interneta vietnes apmeklētāja vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, informācija par interneta vietnes lietošanas paradumiem.

      Datu subjekta piekrišana

Klients jebkurā brīdī var atsaukt sevis sniegto piekrišanu saskaņā ar šīs Politikas 10.  nodaļu.

 

Atgādinājumi un paziņojumi klientiem: atgādinājumu vai ziņojumu sūtīšana par veiktu klienta rezervāciju (piemēram, transportlīdzekļa servisu) klientam, izmantojot SMS, E-pastu vai zvanot uz klienta norādīto telefona numuru.

Vārds, uzvārds, veiktās pakalpojuma rezervācijas datums un laiks, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, telefona numurs, e-pasts, rezervētais pakalpojums.

      Leģitīmās intereses

 

 

Atgādinājumus par ieplānotu pakalpojumu sāņemšanu LALUNA izsūta Klientiem īstenojot leģitīmās intereses, taču Klients jebkurā brīdī var liegt šādu personas datu apstrādi, atsakoties no šādu ziņojumu saņemšanas, saskaņā ar šīs Politikas 10.  nodaļu.

Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai: apmierinātības aptauju izsūtīšana.

Apmierinātības aptaujas sniegtās atbildes.

     Leģitīmās intereses

 

Lietvedības organizācija:
dokumentācijas, izejošās un ienākošās korespondences, līgumu u.tml. uzskaite un glabāšana, iekšējās sistēmas Automaster uzturēšana, klientu informācijas reģistrēšana uzņēmuma iekšējā sistēmā.

Noslēgtie līgumi un to saturoša informācija par personu (vārds, uzvārds, personas kods, u.c.), personas apliecinošu dokumentu kopijas, izrakstītie rēķini un to saturoša informācija par personu, personas datu piekrišanas veidlapas un klientu sniegtā informācija (e-pasts, telefona numurs.). 

      Likumā noteikto prasību izpilde

      Leģitīmās intereses

Atkarībā no dokumentācijas tipa tā var tikt glabāta, lai

īstenotu savas leģitīmās intereses,piemēram, aizstāvētu intereses tiesā, vai lai ievērotu normatīvo aktu prasības.

Sociālo tīklu administrēšana: 
piemēram, Facebook vai Instagram konta uzturēšana, ierakstu veikšana, foto publicēšana, saņemto ziņu administrēšana, atbildēšana.

Kontaktinformācija, informācija, kas pieejama klienta vai vietnes lietotāja sociālo tīklu kontā (attēls, darbavieta un cita informācija, kas publiski pieejama sociālo tīklu kontā), informācija par klienta vai vietnes lietotāja mijiedarbību ar LALUNA sociālo tīklu kontiem (funkciju “patīk”, “sekot”, “komentēt”, “dalīties”, utt. izmantošana, komentāru un cita veida komunikācijas saturs).

      Leģitīmas intereses

 

Personāla atlase:

personāla atlases procesa

organizēšanai un

nodrošināšanai, darba

 

 

 

 

Vārds, uzvārds, pieredze, izglītība, kā arī cita CV un motivācijas vēstulē ietvertā informācija.

 

      Leģitīmās intereses

      Likumā noteikto prasību izpilde

      Datu subjekta piekrišana

LALUNA leģitīmās intereses ir organizētpersonāla atlasi un atlasīt piemērotus kandidātus, kā arī nodibināt darba tiesiskās attiecības likumā noteiktajā kārtībā. Atsauksmes no bijušajiem darba devējiem tiek ievāktas, pamatojoties uz piekrišanu.

LALUNA komerctelpu un īpašuma apsardzei un aizsardzībai: izmantojot videonovērošanu, kā arī ar apsardzi apsargājamas telpas, lai novērstu potenciālos fiziskās un IT drošības riskus, finanšu riskus, zādzību un krāpniecību un vērstos valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs LALUNA tiesisko interešu aizsardzībai.

Datu subjekta, tas ir, jebkuras fiziskas personas, kas apmeklē LALUNA komerctelpas attēls

      Leģitīmās intereses

 

8.Personas datu nodošana trešajām personām

8.1.LALUNA informē, ka uzņēmuma servisa kvalitātes uzlabošanas nolūkos, kā arī, lai izpildītu tās pienākumus kā oficiālais Toyota importētājs un izplatītājs, LALUNA var nodot Jūsu datus Toyota Motor Europe, kā arī citiem pilnvarotiem partneriem Eiropas Savienībā.

8.2.Ārpus 8.1. punkta gadījumiem, LALUNA rīcībā esošie Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumos, kuros:

8.2.1. attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju, kā, piemēram, lai Klientam nodrošinātu auto nomu servisa pakalpojumu sniegšanas laikā;

8.2.2. Personas datu nodošanai Datu subjekts devis skaidru, nepārprotamu piekrišanu;

8.2.3. izpaust Personas datus ir LALUNA pienākums ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

8.2.4. LALUNA leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura aizskārusi LALUNA leģitīmās intereses.

8.3.Nododot Personas datus trešajām personām, LALUNA izvērtē trešās personas datu aizsardzības un apstrādes aizsardzības līmeni atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku Datu subjekta informācijas aizsardzību.

8.4.Izmantojot servisa pakalpojumus, Datu subjekta klienta identifikācijas dati kopā ar Datu subjekta transportlīdzekļa tehnisko informāciju tiek apstrādāti, lai (a) izpildītu šo darba pasūtījumu un (b) nodrošinātu, ka transportlīdzeklis un remonta pakalpojumi atbilst uzstādītajiem kvalitātes standartiem. Šos datus LALUNA apkopo un nosūta Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS un Toyota Motor Corporation, kas darbosies kā datu pārzinis, kā arī LALUNA tehniskajiem partneriem, kas norādīti vietnē www.toyota-europe.com/recipients un darbojas kā datu apstrādātāji.

8.4.1. Dati tiks apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes likumiem, un tehniskie dati tiks glabāti līdz 40 gadiem, lai izveidotu pilnu Datu subjekta transportlīdzekļa diagnostikas vēsturi un garantijas nolūkos.

8.5.Sniedzot atbilstošu piekrišanu, Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Connected Europe un Toyota Motor Corporation, kas darbojas kā datu pārzinis, kā arī tehniskie partneri, kas norādīti vietnē www.toyota-europe.com/recipients, darbojoties kā datu apstrādātāji, izmanto Datu suvbjekta transportlīdzekļa tehniskos datus (piemēram, automobiļa tehnisko stāvokli), lai garantētu kvalitāti un veiktu izpētes un attīstības aktivitātes, lai uzlabotu LALUNA produktus un pakalpojumus. LALUNA šos datus apstrādā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgajai darbībai, un jebkurā gadījumā ne ilgāk kā 10 gadus, pēc kuriem tie tiek dzēsti.

 

9. Personas datu glabāšanas termiņi

9.1. LALUNA apstrādā tās rīcībā esošos Personas datus tik ilgi, kamēr izpildās sekojošie nosacījumi:

9.1.1. kamēr noslēgtās līgumsaistības ar Datu subjektu ir spēkā;

9.1.2. tik ilgi, cik Personas dati nepieciešami tam nolūkam, kam tie saņemti;

9.1.3. tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu LALUNA vai Datu subjekta leģitīmo interešu realizēšanu, piemēram, lai LALUNA vai Datu subjekts spētu iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, savukārt, atbildētājs – aizstāvēt savas tiesības;

9.1.4. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā ar Civillikumu, Komerclikumu vai likumu “Par grāmatvedību”.

9.2. Kad neviens no 9.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vairs nav attiecināms, Personas dati tiek dzēsti vai arhivēti.

9.3. Papīra formāta dokumenti tiek glabāti ierobežotas pieejamības vietā, proti, LALUNA arhīva telpā, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, bet ne ilgāk kā 10 gadus, kā arī atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu LALUNA leģitīmās intereses, piemēram, līgumsaistību izpildi, parādu piedziņu, potenciālas tiesvedības gadījumā, noilguma periodā.

9.4. Elektroniski dokumenti tiek glabāti ierobežotas pieejamības vietā, proti, LALUNA elektroniskā arhīva mapē, kam var piekļūt tikai LALUNA valde vai darbinieki, kas atbild par kvalitātes nodrošināšanu. Dokumenti netiek glabāti ilgāk par 5-10 gadiem.

10. Datu subjekta tiesības un piekļuve saviem Personas datiem

10.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi Personas dati ir LALUNA pārvaldībā saistībā ar Datu subjekta Personas datu apstrādi, un pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem, to labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ierobežot datu apstrādi, kā arī iebilst pret to, tajā skaitā pret Personas datu apstrādi, kas tiek veikta pamatojoties uz LALUNA leģitīmajām interesēm, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību, ciktāl LALUNA to spēj tehniski nodrošināt. Datu subjekta tiesības tiek īstenotas tiktāl, cik tas nav pretrunā ar LALUNA pienākumiem, kuri noteikti normatīvajos aktos.

10.2. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, nosūtot iesniegumu par Datu subjekta tiesību īstenošanu LALUNA kontaktpersonai Personas datu apstrādes jautājumos uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@laluna.lv

10.3. Saņemot Datu subjekta tiesību īstenošanas pieprasījumu, LALUNA pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10.4. Atbildi LALUNA nosūta uz Datu subjekta elektroniskā pasta adresi 30 dienu laikā no brīža, kad LALUNA kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi Datu subjekta pieprasījumu, vai, nosūtot pa pastu, ierakstītas vēstules formā. Ja pirms atbildes sniegšanas rodas nepieciešamība precizēt informāciju vai veikt detalizētāku izpēti, atbilde var prasīt ilgāku laika periodu par 30 dienām, atkarībā no pieprasījuma satura, bet ne ilgāk par 60 dienām.

10.5. Gadījumos, kad Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, līgumiska pamata, vai, lai īstenotu LALUNA leģitīmās intereses, Personas datu dzēšanas pieprasījums var netikt īstenots, par ko Datu subjekts tiek informēts 30 dienu laikā no brīža, kad LALUNA kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi pieprasījumu dzēst datus. Atbilde tiek sniegta ar skaidru, nepārprotamu pamatojumu par to, kāpēc Personas datu dzēšanu nav iespējams īstenot. Turpretī, pamatota Personas datu dzēšanas pieprasījuma saņemšanas gadījumā tiek nodrošināta atbilstoša Personas datu dzēšana 30 dienu laikā no Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas brīža.

10.6. Strīdi, kas saistīti ar Personas datu apstrādi, risināmi sarunu ceļā starp Datu subjektu un LALUNA. Ja Datu subjekts uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību pie LALUNA kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos, iesniedzot iesniegumu LALUNA vai vēršoties Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

11. Citi noteikumi

11.1. LALUNA pastāvīgi attīsta savu darbību un pilnveido tās sniegtos pakalpojumus, kā arī sadarbības uzturēšanu ar Sadarbības partneriem, līdz ar to, Privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā laikā.

11.2. Aktuālā Privātuma politikas redakcija vienmēr ir pieejama LALUNA tīmekļa vietnē www.laluna.lv. Vienlaikus aktuālā Privātuma politikas redakcija, kā arī iepriekšējās redakcijas ir pieejamas vēršoties pie LALUNA kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos.